OUR ADVISORIES

MEDICAL ADVISORY:
Late Dr. Dhiraj Shah
Dr. Ramesh Dedhia
Dr. Neha Shah
Dr Bhavin Visariya
Dr. Dhiraj Dedhia
Dr. Dilip Morarka
Dr. Hashmukh Shah
FINANCIAL ADVISORY:
LATE. Shri Dhirubhai Kothari (C.A)
Shri. Navin Shah (C.A)
Shri. Kulen Luthia (C.A)
LEGAL ADVISORY:
Adv. Mr. H.V Shah.
Adv. Mr. Kirtibhai Nagda.
Adv. Mr. Ramesh Soni.
ADVISORY:
Shri Bipin Dani
Smt. Kanta Parakh
Mrs. Leena Shah
Shri. Jitubhai Shah
Mrs. Hiral Shah